strona główna »

Regulamin

1. DEFINICJE

Serwis - społecznościowy portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.e-zlobek.pl
Regulamin Serwisu www.e-zlobek.pl - niniejszy Regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady posługiwania się Serwisem www.e-zlobek.pl, dla Użytkownika tego Serwisu. Regulamin dostępny jest w Serwisie www.e-zlobek.pl. Osoba przystępująca do użytkowania Serwisu zapoznaje się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu. Przystąpienie do użytkowania Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu www.e-zlobek.pl na rzecz Użytkowników tego Serwisu. Administratorem jest RadBo Group z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 111/19 53-350 Wrocław. NIP: 613-146-23-13

Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Profil Użytkownika - zbiór tekstów i zdjęć udostępnionych przez zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w Serwisie.

Login - adres email Użytkownika Serwisu, jaki został przez niego podany podczas rejestracji konta w Serwisie.

Nick - nazwa Profilu Użytkownika, jaką posługuje się Użytkownik w Serwisie

Hasło – indywidualnie tworzone hasło dostępu przez Użytkownika

 

2. ZASADY SERWISU

2.1 W Serwisie Użytkownik może stworzyć tylko jeden Profil Użytkownika. W ramach swojego Profilu Użytkownika,

2.1 a) Użytkownik może się zarejestrować jako: rodzic, klub maluszka, niania, Klub maluszka, przedszkole państwowe, domowe przedszkole, żłobek

2.2 W Serwisie Użytkownicy mogą pozostawiać wpisy na forum, przeglądać oferty przedszkoli, klubów maluszka, żłobków, opiekunek, uzyskują dostęp do kontaktu do wybranej przez siebie opcji. Mogą zostawiać ogłoszenia kupna, sprzedaży rzeczy, mogą tworzyć galerię oraz uzyskują dostęp do porad i artykułów. Mogą przeglądać informacje o ciekawych wydarzeniach. Wpisy można dodawać bezpłatnie. Dodatkowe funkcje, wyróżnienie i reklama są płatne (pełny opis kosztów reklamy znajduje się w dziale reklama).

2.3 Maksymalny rozmiar pojedynczego elementu wysyłanego na Serwis wynosi 900 KB.

2.4 Możliwe formaty zdjęć, grafik przesyłanych do Serwisu to JPG oraz GIF statyczny.

2.5 Założyciel Profilu Użytkownika będzie miał prawo i zapewnioną możliwość ich edycji i usuwania wedle własnego uznania.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

3.1 Użytkownik Serwisu (lub, w przypadku małoletnich, przedstawiciel ustawowy Użytkownika Serwisu), poprzez rejestrację w Serwisie:

a) wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (danych osobowych małoletniego) (tj. danych osobowych podanych podczas rejestracji do Serwisu, oraz przekazanych Administratorowi w trakcie użytkowania Serwisu oraz danych osobowych zawartych w formularzach i/lub ankietach, które Użytkownik Serwisu wypełnia w związku z użytkowaniem Serwisu) w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i własnych celach marketingowych Administratora, oraz na udostępnianie przez Administratora w/w danych podmiotom współpracującym, partnerom biznesowym i zgadza się na otrzymywanie od w/w podmiotów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wglądu do podanych danych osobowych i zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie;

b) zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

c) wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres elektroniczny wskazany podczas rejestracji Użytkownika do Serwisu, lub przekazany Administratorowi w trakcie użytkowania Serwisu;

d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

e) zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

f) zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili Użytkowników;

g) wyraża zgodę na wgląd w umieszczanie na Profilu Użytkownika dane, wizerunki lub inne treści przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

3.2 Dane osobowe Użytkownika Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. ZAKAZ UMIESZCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH. USUNIĘCIE Z SERWISU.

4.1 Użytkownicy Serwisu nie mogą umieszczać w na stronie www.e-zlobek.pl i jego podstronach ani dostarczać przy pomocy Serwisu innym Użytkownikom Serwisu lub osobom trzecim treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, o których mowa w niniejszym punkcie, w szczególności publikacji materiałów, o których mowa poniżej, Organizator jest uprawniony do natychmiastowego podjęcia kroków, o których mowa w pkt 4.4. poniżej.

4.2 Do treści objętych zakazem umieszczania w Serwisie www.e-zlobek.pl w szczególności należą:
a) materiały zawierające pornografię, erotykę oraz treści powszechnie uznawane za obsceniczne,
b) materiały zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

c) materiały obrażające uczucia innych osób lub obrażające inne osoby,

d) materiały przedstawiające przemoc w stosunku do ludzi i zwierząt albo materiały o podłożu rasistowskim,

e) materiały propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, propagujące techniki łamania zabezpieczeń systemów komputerowych oraz wydawnictw fonograficznych, materiały rozprzestrzeniające wirusy komputerowy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;

f) materiały łamiące powszechnie przyjęte zasady etykiety społeczności internetowych

g) materiały naruszające prawo do prywatności lub materiały, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,

h) zdjęcia, co do których zachodzi podejrzenie, że osoby będące na zdjęciach nie były o tym poinformowane,

i) zdjęcia chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika Serwisu który umieścił dane zdjęcie,

j) zdjęcia dokumentów stanowiących informacje finansowe lub podatkowe;

k) materiały, które mogą stanowić reklamę Użytkownika lub osób trzecich.

l) materiały niezwiązane z treścią serwisu

m) zakaz umieszczania w treści ogłoszenia adresu strony internetowej/stron internetowych, których dotyczy usługa oraz stron nie związanych z portalem,

n) zakaz umieszczania reklam w dziale związanym z opieką dziecka

4.3. Użytkownik winien być jedynym autorem umieszczanego w Serwisie tekstu, zdjęcia lub innego zamieszczanego materiału. Użytkownikowi powinny przysługiwać wszelkie prawa autorskie do umieszczanego tekstu, zdjęcia lub innego zamieszczanego materiału.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Serwisu. W szczególności przyczyną usunięcia Użytkownika z Serwisu może być:

a) naruszenie zasad niniejszego Regulaminu;

b) zawarcie w Serwisie treści objętych zakazem, o którym mowa w pkt 4.2.

4.5 Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego prawdziwości danych osobowych oraz materiałów udostępnionych w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub materiały, Administrator może usunąć Użytkownika z Serwisu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

5.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b) szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści, w szczególności dotyczy to umieszczonych zdjęć, tekstów, komentarzy i opisów,

c) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia,

d) stratę lub zniszczenie materiałów przesłanych do Serwisu www.e-zlobek.pl drogą elektroniczną,

e) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z interakcjami z Serwisem

f) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Loginu i hasła Użytkownika Serwisu dające możliwość ingerowania przez osoby trzecie w treści publikowane w Profilach g) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

h) informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania,

i) naruszenie przez Użytkowników Serwisu www.e-zlobek.pl praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

5.2 Jakiekolwiek roszczenia Użytkowników z tytułu powyższych są wyłączone.

5.3 Użytkownik zwolni Administratora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

6. REZYGNACJA Z UŻYTKOWANIA SERWISU

6.1 Użytkownik Serwisu jest w każdym momencie uprawniony do rezygnacji z użytkowania Serwisu www.e-zlobek.pl

6.2 W celu rezygnacji z użytkowania Serwisu Użytkownik może samodzielnie usunąć swój Profil Użytkownika a tym samym wszystkie swoje wpisy.

7. WYMAGANIA SPRZĘTOWE.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik Serwisu musi dysponować: komputerem klasy PC lub komputerem w pełni kompatybilnym, z monitorem kolorowym, klawiaturą i myszką, wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 98 lub wyższy, przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej lub przeglądarkę FireFox 2 lub wyższą, obsługujące technologię Macromedia Flash 8 lub wyższą oraz aktywne podłączenie do Internetu.

8. ZMIANA REGULAMINU SERWISU.

Administrator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie www.e-zlobek.pl

9. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU.

Wszelkie spory i roszczenia związane z Serwisem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

10. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.